มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4073518 Section : 01
ชื่อวิชา : การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1 หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582103101นางสาวกิตติญาพร ภิรมย์ญาณสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
2582103102นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
3582103104นางจิราวรรณ แต่งเมืองสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
4582103107นางสาวนฤมล อินทร์สวาทสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
5582103108นายนิวัฒน์ ประยูรพันธุ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
6582103114นางสาวสุวิมล ทำทาสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
7582103115นางสาวอันธิกา ศรีวิลัยสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
8582103116นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมืองสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
9592103101นางสาวกาญจนา แสงโสดาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
10592103103นางชลฤทัย นาสวาสดิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
11592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
12592103109นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
13592103111นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
14592103112นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
15592103113นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
16592103114นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
17592103117นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
18592103118นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียวสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
19592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
20592103120นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา