มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4073518 Section : 01
ชื่อวิชา : การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1 หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582103101นางสาวกิตติญาพร ภิรมย์ญาณสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
2582103102นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
3582103104นางจิราวรรณ แต่งเมืองสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
4582103107นางสาวนฤมล อินทร์สวาทสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
5582103108นายนิวัฒน์ ประยูรพันธุ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
6582103114นางสาวสุวิมล ทำทาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
7582103115นางสาวอันธิกา ศรีวิลัยสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
8582103116นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมืองสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
9592103101นางสาวกาญจนา แสงโสดาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
10592103103นางชลฤทัย นาสวาสดิ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
11592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
12592103109นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
13592103111นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
14592103112นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
15592103113นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตรสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
16592103114นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอกสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
17592103117นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
18592103118นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียวสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
19592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
20592103120นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา