มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4073615 Section : 01
ชื่อวิชา : การบริหารงานสาธารณสุข หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582103106นางนรินทร์พร กุลด้วงสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 (เรียนร่วม) 
2592103115นางสาวโสภา แดนชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา