มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4074414 Section : 01
ชื่อวิชา : การส่งเสริมสุขภาพ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582103101นางสาวกิตติญาพร ภิรมย์ญาณสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
2582103102นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
3582103104นางจิราวรรณ แต่งเมืองสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
4582103107นางสาวนฤมล อินทร์สวาทสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
5582103114นางสาวสุวิมล ทำทาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
6582103115นางสาวอันธิกา ศรีวิลัยสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
7582103116นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมืองสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา