มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 40748153 Section : 01
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน หน่วยกิต 5(400)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572103113นางสาวศิริกุล กล่อมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 (เรียนร่วม) 
2582103106นางนรินทร์พร กุลด้วงสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา