มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 6002234 Section : 01
ชื่อวิชา : สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 1 หน่วยกิต 3(1-4-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620201นางสาวขนิษฐา ฦาชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
2582620203นายจิรายุส คชสารสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
3582620213นายภานุวัฒน์ ฦาชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
4582620218นายสายชล ลาภคุณสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
5582620219นายสุริยา วิญญายงค์สหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
6582620220นางสาวหทัยรัตน์ อุปาจันโทสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
7582620225นางสาวกัลญานี สวัสดิ์ศรีสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
8582620226นางสาวป้อมเพชร คุงดินสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
9582620227นางจตุรพร เลี่ยมปรีชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
10582620228นางดาวรุ้ง ช่วยหาญสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
11582620301นางกัญณคุณ ธาดาชลกาญจน์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
12582620304นายตรีภัทร ธาดาชลกาญจน์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
13582620306นายพงษ์ศักดา จันทราสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
14582620307นางสาวภัสชรีย์ เอี่ยมเตชะวระกูลสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
15582620309นางสาวสิริญณา โสมขุนทดสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
16582620310นายกฤษดา รัตนจำนงค์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
17582620316นายพลตรี ศิลาทองสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
18582620317นางพิมพ์ปวีณ์ มูลสันเทียะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
19582620320นางสาวมะลิวัลย์ ไพศาลพันธ์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
20582620321นายสัญญา นาโพธิ์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
21582620324นางสาวอมรวรรณ พูมชนะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
22582620329นายธีรโชติ แคนลาดสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
23582620335นายฉัตรชัย กล้าหาญสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
24582620340นางอรทัย กล้าหาญสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
25582620346นายถาวร อุตะมะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
26582620401นางสาวเกยูร หวานเสร็จสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
27582620402นายเกรียงศักดิ์ กะรามสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
28582620403นายคงกฤษฎิ์ บางปาสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
29582620404นางสาวจิราพร จำปาแก้วสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
30582620405นางสาวจุลัยลักษณ์ นรศรีสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
31582620406นายณรงค์ชัย หอมสมบัติสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
32582620408นางสาวปิยาพร หวานเสร็จสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
33582620411นางสาวรัตนา มาศรีสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
34582620412นางสาวรัตนากรณ์ สูงเพียสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
35582620413นางรัตนาภรณ์ น้อยสุวรรณสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
36582620415นายสันติสุข น้อยสุวรรณสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
37582620416นางสาวเสาวณี ประสิทธ์นอกสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
38582620417นายอรรถวิทย์ วัฒโนสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
39582620419นายอานนท์ ลมดาสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
40582620421นางสาวมยุรี เทศน้อยสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
41582620424นายอดิศักดิ์ ไสวงามสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
42582620502นางสาวจิราพร นิราราชสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
43582620505นายธวัชชัย แพงคำฮักสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
44582620507นายบุญช่วย เกตุจันทึกสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
45582620509นางสาวพรศิริ ศรีลองสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
46582620518นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรรอดสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
47582620520นายอาทิตย์ บุญมากสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
48582620604นายไมตรี มะกรูดอินทร์สหวิทยาการ จัตุรัส58 
49582620609นายนิทัศน์ สิงหะสุริยะสหวิทยาการ จัตุรัส58 
50582620612นางปราณี ราษีสหวิทยาการ จัตุรัส58 
51582620615นางรุ่งทิวา เถื่อนศรีสหวิทยาการ จัตุรัส58 
52582620618นายสงัด เติมพันธุ์สหวิทยาการ จัตุรัส58 
53582620803นายโชติพิสิฐ ธีรสุคนธ์สหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
54582620804นายเจริญ พันธุจิตรสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
55582620806นางสาวนวพร ศิลาสูงเนินสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
56582620807นายณัฐกานต์ ขันลุนสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
57582620808พระธนพล สิเนหาสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
58582620809นายนัทธพงศ์ พันธุจิตรสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
59582620811นางสาววรีรัศมิ์ คำสะอาดสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
60582620812นางประสงค์ ศิลารัตน์สหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
61582620813นายพรเทพ ตามชัยภูมิสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
62582620815นางสาววงศ์เดือน หงส์คำสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
63582620819นางสมลักษณ์ เจียมเมืองปักสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
64582620820นายธนวัฒน์ อึ่งหนองบัวสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
65582620823นายขวัญชัย สารีสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
66582620824นางสาวสุดาพร สารีสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา