มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 6002242 Section : 01
ชื่อวิชา : ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620201นางสาวขนิษฐา ฦาชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
2582620213นายภานุวัฒน์ ฦาชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
3582620218นายสายชล ลาภคุณสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
4582620219นายสุริยา วิญญายงค์สหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
5582620220นางสาวหทัยรัตน์ อุปาจันโทสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
6582620225นางสาวกัลญานี สวัสดิ์ศรีสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
7582620226นางสาวป้อมเพชร คุงดินสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
8582620227นางจตุรพร เลี่ยมปรีชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
9582620228นางดาวรุ้ง ช่วยหาญสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
10582620301นางกัญณคุณ ธาดาชลกาญจน์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
11582620304นายตรีภัทร ธาดาชลกาญจน์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
12582620306นายพงษ์ศักดา จันทราสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
13582620307นางสาวภัสชรีย์ เอี่ยมเตชะวระกูลสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
14582620309นางสาวสิริญณา โสมขุนทดสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
15582620310นายกฤษดา รัตนจำนงค์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
16582620317นางพิมพ์ปวีณ์ มูลสันเทียะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
17582620320นางสาวมะลิวัลย์ ไพศาลพันธ์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
18582620321นายสัญญา นาโพธิ์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
19582620324นางสาวอมรวรรณ พูมชนะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
20582620329นายธีรโชติ แคนลาดสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
21582620335นายฉัตรชัย กล้าหาญสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
22582620340นางอรทัย กล้าหาญสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
23582620346นายถาวร อุตะมะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
24582620401นางสาวเกยูร หวานเสร็จสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
25582620402นายเกรียงศักดิ์ กะรามสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
26582620404นางสาวจิราพร ปาริโตสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
27582620405นางสาวจุลัยลักษณ์ นรศรีสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
28582620406นายณรงค์ชัย หอมสมบัติสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
29582620408นางสาวปิยาพร หวานเสร็จสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
30582620411นางสาวรัตนา มาศรีสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
31582620412นางสาวรัตนากรณ์ สูงเพียสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
32582620413นางรัตนาภรณ์ น้อยสุวรรณสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
33582620415นายสันติสุข น้อยสุวรรณสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
34582620416นางสาวเสาวณี ประสิทธ์นอกสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
35582620417นายอรรถวิทย์ วัฒโนสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
36582620419นายอานนท์ ลมดาสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
37582620421นางสาวมยุรี เทศน้อยสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
38582620424นายอดิศักดิ์ ไสวงามสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
39582620502นางสาวจิราพร นิราราชสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
40582620505นายธวัชชัย แพงคำฮักสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
41582620507นายบุญช่วย เกตุจันทึกสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
42582620509นางสาวพรศิริ ศรีลองสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
43582620518นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรรอดสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
44582620520นายอาทิตย์ บุญมากสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
45582620604นายไมตรี มะกรูดอินทร์สหวิทยาการ จัตุรัส58 
46582620609นายนิทัศน์ สิงหะสุริยะสหวิทยาการ จัตุรัส58 
47582620612นางปราณี ราษีสหวิทยาการ จัตุรัส58 
48582620615นางรุ่งทิวา เถื่อนศรีสหวิทยาการ จัตุรัส58 
49582620618นายสงัด เติมพันธุ์สหวิทยาการ จัตุรัส58 
50582620701นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนเกิดสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
51582620702นางจงกลนี ทิวกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
52582620703นายจำรัส ท่วมนอกสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
53582620711นางทองแดง นามนนท์สหวิทยาการ ประทาย+คง58 
54582620713นางสาวน้ำทิพย์ หวังล้อมกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
55582620714นางนิ่มนวล อาษากลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
56582620715นายประดิษฐ์ ยิ่งยอดสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
57582620718นางพรชนก แรมพิมายสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
58582620720นายพิเชษฐ์ พัชราชีวินสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
59582620723นางสาวระพีพรรณ สมชมพูสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
60582620724นางเรไร มอญใหมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
61582620725นางสาวลัดดาวรรณ จิตรปทุมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
62582620728นายวุฒิพงษ์ ทองสิทธิ์สหวิทยาการ ประทาย+คง58 
63582620729นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่งสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
64582620730นายศิริพงศ์ มอญใหมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
65582620731นางสาวศุภิสรา ดีนวลสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
66582620732นางสุกฤตา ขอช่วยกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
67582620735นายเฮม ภู่นอกสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
68582620738นางสาวทัศนีย์ สมจิตรสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
69582620744นายวันชัย ปาทานสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
70582620803นายโชติพิสิฐ ธีรสุคนธ์สหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
71582620804นายเจริญ พันธุจิตรสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
72582620806นางสาวณฐพร ศิลาสูงเนินสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
73582620807นายณัฐกานต์ ขันลุนสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
74582620808พระธนพล สิเนหาสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
75582620809นายนัทธพงศ์ พันธุจิตรสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
76582620811นางสาววรีรัศมิ์ คำสะอาดสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
77582620812นางประสงค์ ศิลารัตน์สหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
78582620813นายพรเทพ ตามชัยภูมิสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
79582620815นางสาววงศ์เดือน หงส์คำสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
80582620819นางสมลักษณ์ เจียมเมืองปักสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
81582620820นายธนวัฒน์ อึ่งหนองบัวสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
82582620823นายขวัญชัย สารีสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
83582620824นางสาวสุดาพร สารีสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
84582621101นางสาวกรรณิกา เป้าประจำเมืองสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
85582621102นางกุสุมา โชติธนาตย์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
86582621103นางสาวจิราภรณ์ กิจกลิ่นสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
87582621104นายชวการ จุลรังสีสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
88582621105นายณรงค์ แสงฤทธิ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
89582621107นางสาวปราณวรินทร์ ถาวรพันธุ์มณีสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
90582621108นางสาวพเยาว์ โพธิ์ทองสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
91582621110นางพรพรรณ เหล็กจีนสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
92582621115นายวรกฤต ศุภไชยกุลสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
93582621116นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลัดสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
94582621117นายวิชัย ลายสันเทียะสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
95582621120นายสหัส โชติธนาตย์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
96582621121นายสิทธิกร มีชำนาญสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
97582621122นางสาวสุฑามาศ บัวทองคำสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
98582621123นายสุภกิจ ปิดสุวรรณ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
99582621125นายกังวาลไกร จริยเศรษฐพงศ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
100582621126นางจามจุรี วงศ์แสงสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
101582621128พระพิทักษ์ มอขุนทดสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
102582621129นายพุฒิพงษ์ หิบค้างพลูสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
103582621133นางอาทิตยา จริยเศรษฐพงศ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
104582621201นายคมกฤษ ศิริบุญตานนท์สหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
105582621202นายชโลทร ตีกาสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
106582621206นางทิพวรรณ คำสุกสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
107582621208นางเพียร รอดแก้วสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
108582621209นางมณี รัฐปัตย์สหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
109582621210นายวสันต์ ยิ่งรัตนสุขสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
110582621211นายสาธิต พาลีบัตรสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
111582621214นางสาวจิราภรณ์ ดอนเรือนไพรสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
112582621215นายชัยสิทธิ์ แก้วสำราญสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
113582621218นายธวัชชัย ห้วงสกุลไทยสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
114582621221นางสาวอรุณวดี โคตรแสงสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา