มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 6002242 Section : 02
ชื่อวิชา : ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620101นายกำจัด มอญจัตุรัสสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
2582620103นายธนกร ใจชัยภูมิสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
3582620106นางสาวชัญญาพัทธ์ ใจเด็ดสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
4582620109นายณภัทร มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
5582620111นางสาวนพรัตน์ นาคศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
6582620112นางสาวนภัส เชื้ออาสาสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
7582620116นางปราณี มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
8582620117นางสาวผุสดี จู้สันเทียะสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
9582620119ดาบตำรวจพิทยาคม แก้วทนสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
10582620123นางวนัสนันทร์ เทพศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
11582620125นายสมนึก ประสานเนตรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
12582620128นายสุเทพ ม่วงเพ็ชรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
13582620129นางสุธิดา แซ่ลิ้มสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
14582620133นางสาวอนุสรา เทพศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
15582620141นางสาวรัตน์ธาพร เสมียนชัยสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
16582620902นางจำลอง เข็มทองสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
17582620904นายชอบ กลึงโพธิ์สหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
18582620905นายไชยรัตน์ ฝอยกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
19582620913นางรังสินี ปะตังทะโลสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
20582620917นางสมจิตร ดุมกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
21582620919นางสายทิพย์ สินพูนสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
22582620921นางสุจิตรา ใยงูเหลือมสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
23582620922นางอัมรา ซุ่มทองหลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
24582620923นายอำนวย ดุมกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
25582620927นางจันทพร แก้วสำราญสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
26582621316นายอาทิตย์ สีนวลสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
27582621317นางสาวปิยะภา ประยูรเพชรสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
28582621323นางสาวอุบลพรรณ ภาควุฒิสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
29582621324นางสาวอำภา บุบผามาลาสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา