มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 6002242 Section : 03
ชื่อวิชา : ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582621002นายเตียม วิศิษฏ์ศิลป์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
2582621004นายนันทวุฒิ ไมขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
3582621008นางสาวพรกมล ธราพรนนท์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
4582621012นายมุจจรินท์ เวชฤทธิ์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
5582621014นางสาวศรีสุดาลักษณ์ กัวะขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
6582621016นางสาวศุภรัสมิ์ ศักดิ์ศิริดำรงค์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
7582621017นางสาคร โพธิ์เกษมสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
8582621019นางสาวสิริกร คีรีสูงเนินสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
9582621020นางสุรีรัตน์ บุญเกิดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
10582621021นายอภิชัย ศิริชูสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
11582621022พระอุทัย ศิลปชัยสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
12582621023นายฐปกรณ์ ฝอดสูงเนินสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
13582621024นางสาวนันทพร ยอดขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
14582621026นายวุฒิชัย พาขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
15582621027นายสุชาติ ประสิทธิ์สุวรรณ์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
16582621029นายณรงค์ฤทธิ์ ขุมพุทราสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
17582621030นางสาวพัชรินทร์ สายแก้วสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
18582621034นางสาวสุวรรณี วงษ์สุวรรณสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา