มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 6003222 Section : 01
ชื่อวิชา : สัมมนาสุขภาพชุมชน 1 หน่วยกิต 3(1-4-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620307นางสาวภัสชรีย์ เอี่ยมเตชะวระกูลสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
2582620401นางสาวเกยูร หวานเสร็จสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
3582620402นายเกรียงศักดิ์ กะรามสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
4582620404นางสาวจิราพร ปาริโตสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
5582620405นางสาวจุลัยลักษณ์ นรศรีสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
6582620406นายณรงค์ชัย หอมสมบัติสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
7582620408นางสาวปิยาพร หวานเสร็จสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
8582620411นางสาวรัตนา มาศรีสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
9582620412นางสาวรัตนากรณ์ สูงเพียสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
10582620413นางรัตนาภรณ์ น้อยสุวรรณสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
11582620415นายสันติสุข น้อยสุวรรณสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
12582620416นางสาวเสาวณี ประสิทธ์นอกสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
13582620417นายอรรถวิทย์ วัฒโนสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
14582620419นายอานนท์ ลมดาสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
15582620421นางสาวมยุรี เทศน้อยสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
16582620424นายอดิศักดิ์ ไสวงามสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
17582620609นายนิทัศน์ สิงหะสุริยะสหวิทยาการ จัตุรัส58 
18582620820นายธนวัฒน์ อึ่งหนองบัวสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
19582621126นางจามจุรี วงศ์แสงสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา