มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 6003222 Section : 02
ชื่อวิชา : สัมมนาสุขภาพชุมชน 1 หน่วยกิต 3(1-4-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620101นายกำจัด มอญจัตุรัสสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
2582620103นายธนกร ใจชัยภูมิสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
3582620106นางสาวชัญญาพัทธ์ ใจเด็ดสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
4582620109นายณภัทร มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
5582620111นางสาวนพรดา พรมเมืองเก่าสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
6582620112นางสาวนภัส เชื้ออาสาสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
7582620116นางปราณี มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
8582620117นางสาวผุสดี จู้สันเทียะสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
9582620119ดาบตำรวจพิทยาคม แก้วทนสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
10582620123นางวนัสนันทร์ เทพศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
11582620125นายสมนึก ประสานเนตรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
12582620128นายสุเทพ ม่วงเพ็ชรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
13582620129นางสุธิดา แซ่ลิ้มสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
14582620133นางสาวอนุสรา เทพศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
15582620141นางสาวรัตน์ธาพร เสมียนชัยสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
16582620701นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนเกิดสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
17582620702นางจงกลนี ทิวกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
18582620703นายจำรัส ท่วมนอกสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
19582620711นางทองแดง นามนนท์สหวิทยาการ ประทาย+คง58 
20582620713นางสาวพรทิพย์ หวังล้อมกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
21582620714นางนิ่มนวล อาษากลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
22582620715นายประดิษฐ์ ยิ่งยอดสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
23582620718นางพรชนก แรมพิมายสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
24582620720นายพิเชษฐ์ พัชราชีวินสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
25582620723นางสาวระพีพรรณ สมชมพูสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
26582620724นางเรไร มอญใหมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
27582620725นางสาวลัดดาวรรณ จิตรปทุมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
28582620728นายวุฒิพงษ์ ทองสิทธิ์สหวิทยาการ ประทาย+คง58 
29582620729นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่งสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
30582620730นายศิริพงศ์ มอญใหมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
31582620731นางสาวศุภิสรา ดีนวลสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
32582620732นางสุกฤตา ขอช่วยกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
33582620735นายเฮม ภู่นอกสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
34582620738นางสาวทัศนีย์ ทองสายออสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
35582620744นายวันชัย ปาทานสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
36582620902นางจำลอง เข็มทองสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
37582620904นายชอบ กลึงโพธิ์สหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
38582620905นายไชยรัตน์ ฝอยกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
39582620913นางรังสินี ปะตังทะโลสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
40582620917นางสมจิตร ดุมกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
41582620919นางสายทิพย์ สินพูนสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
42582620921นางสุจิตรา ใยงูเหลือมสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
43582620922นางอัมรา ซุ่มทองหลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
44582620923นายอำนวย ดุมกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
45582620927นางจันทพร แก้วสำราญสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
46582621002นายเตียม วิศิษฏ์ศิลป์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
47582621004นายนันทวุฒิ ไมขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
48582621008นางสาวพรกมล ธราพรนนท์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
49582621012นายมุจจรินท์ เวชฤทธิ์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
50582621014นางสาวศรีสุดาลักษณ์ กัวะขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
51582621016นางสาวศุภรัสมิ์ ศักดิ์ศิริดำรงค์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
52582621017นางสาคร โพธิ์เกษมสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
53582621019นางสาวสิริกร คีรีสูงเนินสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
54582621020นางสุรีรัตน์ บุญเกิดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
55582621021นายอภิชัย ศิริชูสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
56582621022พระอุทัย ศิลปชัยสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
57582621023นายฐปกรณ์ ฝอดสูงเนินสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
58582621024นางสาวนันทพร ยอดขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
59582621026นายวุฒิชัย พาขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
60582621027นายสุชาติ ประสิทธิ์สุวรรณ์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
61582621029นายณรงค์ฤทธิ์ ขุมพุทราสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
62582621030นางสาวพัชรินทร์ สายแก้วสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
63582621034นางสาวสุวรรณี วงษ์สุวรรณสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
64582621201นายคมกฤษ ศิริบุญตานนท์สหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
65582621202นายชโลทร ตีกาสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
66582621206นางทิพวรรณ คำสุกสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
67582621208นางเพียร รอดแก้วสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
68582621209นางมณี รัฐปัตย์สหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
69582621210นายวสันต์ ยิ่งรัตนสุขสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
70582621211นายสาธิต พาลีบัตรสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
71582621214นางสาวจิราภรณ์ ดอนเรือนไพรสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
72582621215นายชัยสิทธิ์ แก้วสำราญสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
73582621218นายธวัชชัย ห้วงสกุลไทยสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
74582621221นางสาวอรุณวดี โคตรแสงสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
75582621316นายอาทิตย์ สีนวลสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
76582621317นางสาวปิยะภา ประยูรเพชรสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
77582621323นางสาวอุบลพรรณ ภาควุฒิสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
78582621324นางสาวอำภา บุบผามาลาสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา