มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 6216110 Section : 01
ชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1602303101นางสาวกัลยา วันคำรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
2602303102นางสาวเกวลิน พิงสำนักรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
3602303103นายขจรศักดิ์ แดนทองหลางรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
4602303104นายคมกฤษณ์ ศรีภูมิรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
5602303105นายเชิดชัย บุญเกษมรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
6602303106นางสาวญาดา โชคศิริรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
7602303107นางสาวธิดารัตน์ นาซานรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
8602303108นางสาวนภัสรา ผลบัวรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
9602303110นายปราโมทย์ โฉมหาญรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
10602303111นายภคพงษ์ กาญจนภักดีรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
11602303112นายภูวนาท ดิเรกศิลป์รัฐศาสตร์ ร.บ.60 
12602303113นายราชภัฏ ชำนาญกลางรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
13602303114นายวชิรพงศ์ วงษ์พันธุ์คูณรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
14602303115นายเอกพงษ์ สิงห์ประเสริฐรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
15602303116นายชัยวัฒน์ กางการรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
16602303117นางสาวปาริชาติ หวังหามกลางรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
17602303119นางสาวสุกัญญา พิลาบุตรรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
18602303120นายอดิศร โคตรมุงคุณรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
19602303121นายอนุชา ขันอาสารัฐศาสตร์ ร.บ.60 
20602303122นายกิตติคุณ เชื้อชัยรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
21602303123นายสิรภพ หมั่นหมายรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
22602303124นายอนันต์ อินทร์นอกรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
23602303125นางสาวพัชราภรณ์ นาคคำรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
24602303126นายวีระภัทร์ แพงศรีรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
25602303128นางสาวกวินทิพย์ รักสนิทรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
26602303131นางสาวปัญญาทิพย์ ปลื้มชาติรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
27602303132นายสรทัศ สังข์ทองรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา