มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 6218401 Section : 01
ชื่อวิชา : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ หน่วยกิต 2(0-90)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572303101สิบเอกกฤษดา คำบุญเรืองรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
2572303102นายชิดชัย ชมภูรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
3572303104นายอธิวัฒน์ สิทธิวงศ์รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
4572303106นางสาวขรินทร์ทิพย์ กาญจนภักดีรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา