มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 3012107 Section : 01
ชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1602301101นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่นรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
2602301102นางณัฐฎิกานต์ คำพรมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
3602301104นายสันติ คำพรมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
4602301105นายสืบพงศ์ หวังชนะรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
5602301107นายภัทรกร วรกิจไพบูลย์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
6602301108นายชิษณุพงศ์ คำจัตุรัสรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
7602301110นายยิ่งใหญ่ ง้าวชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
8602301111นายเบญจรงค์ บัวสกุลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
9602301112นางสาวจุฑามาศ โคตรวิถีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
10602301114นายเอกนรินทร์ ยันบัวบานรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
11602301118นางสาวพนิดา สาธรรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
12602301119นายสถิต แพงวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา