มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 3012301 Section : 01
ชื่อวิชา : องค์การและการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1602301102นางณัฐฎิกานต์ คำพรมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
2602301103นางสาวนันทวรรณ กมขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
3602301104นายสันติ คำพรมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
4602301105นายสืบพงศ์ หวังชนะรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
5602301106นายอภิสิทธิ์ อนุกูลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
6602301107นายภัทรกร วรกิจไพบูลย์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
7602301108นายชิษณุพงศ์ คำจัตุรัสรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
8602301110นายยิ่งใหญ่ ง้าวชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
9602301111นายเบญจรงค์ บัวสกุลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
10602301112นางสาวจุฑามาศ โคตรวิถีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
11602301114นายเอกนรินทร์ ยันบัวบานรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
12602301118นางสาวพนิดา สาธรรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
13602301119นายสถิต แพงวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา